Vecākiem

Bērna reģistrēšana rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi

Valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā bērnu pieteikt rindā ērti var elektroniski - Talsu novada Izglītības pārvaldes mājas lapā http://www.tnip.lv vai klātienē.

Apstiprināti noteikumi

"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"

 

Noteikumi paredz, ka 1.-4.klasē un 10.-12.klasē skolēnus uz otru gadu neatstāj, savukārt no 5.līdz 8.klasei uz nākamo klasi pārceļ, ja saņemts ne vairāk kā viens nepietiekams vērtējums gadā. Saskaņā ar noteikumiem, uz trešo gadu tajā pašā klasē skolēnu neatstāj.

Visos gadījumos, kad 1.-4.klasē bērnam mācībās bijušas problēmas, kuru dēļ nav saņemts pietiekams vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā, viņam nosakāmi papildu mācību pasākumi pēc mācību gada beigām un nodrošināma iespēja kārtot pēcpārbaudījumu. Ja tomēr vērtējums gadā palicis nepietiekams, nākamajam mācību gadam obligāti izstrādājams individuāls atbalsta pasākumu plāns mērķtiecīgai mācību grūtību novēršanai. Atstāšana uz otru gadu būs pieļaujama tikai īpašos izņēmuma gadījumos – kad kompleksi būs izvērtēti skolēna mācību sasniegumi, to attīstības dinamika, vispārējā attīstība, kavējumi un mācību sasniegumu prognozes nākamajam mācību gadam.

Ja skolēns nav spējis izpildīt Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības apliecības par pamatizglītību saņemšanai, 9.klasē viņš drīkst mācīties atkārtoti.


No 2018.gada 1.septembra valsts apmaksātas brīvpusdienas ir 1.-4.klases skolēniem. Talsu novada apmaksātas brīvpusdienas ir 6-gadīgajiem pirmsskolas audzēkņiem un 5.-7.klases skolēniem.


Pusdienas nodrošina  SIA "GVILDEMA"

Kompleksās pusdienas maksā:     
- 2,15 eiro (1.-4.klase)
- 2.24 (5.-9.klase)

Bērna slimības vai cita neierašanās iemesla dēļ, pusdienas var atteikt zvanot pa tālruni 63291645.


Skolas administrācijas apmeklētāju pieņemšanas laiki

Direktore pirmdienās 8.00-12.00
ceturtdienās 12.00-16.00
Sociālais pedagogs otrdienās 10.00-15.00, citā laikā pēc vienošanās